نویسنده موضوع: یادداشتهای متفرقه درباره ربا، ارتداد و ...  (دفعات بازدید: 1696 بار)

آفلاین تولمی

  • با ارسال پیشین
  • *
  • ارسال: 24
بسمه تعالی      جعل
جعل در جعاله بر چهار نوع است که به ترتیب چنین است: 1-مزد بر عمل و کار که فرد واضح آنست2- عوض منفعت عین مثل سکنای دار که در کلما سکنت داری کل شهر کذا مطرح فرموده-اند 3-جائزه در مثل سبق و رمایه که با مزد عرفی و عوض عرفی تفاوت دارد و در کتاب سبق و رمایه احتمال آن بحث شده است 4-شبه الحلاوة در مطلق کار و لو مزد برای آن معنا نداشته باشد مثل من باعنی داره فله کذا-من اعارنی کتابه فله کذا-من ضمن لی کذا فله کذا –من کفل لی فله کذا-من قبل وکالتی فی هذا الشهرالذی اسافر فیه فله کذا- من سلب حقه عن کذا فله کذا  و چه بسا هیچ کاری بدنی هم از وکیل صادر نشود - من جعلنی وصیّه فله کذا- من وقف مالا لکذا فله کذا-[و مصادیق خفیّه در این قسم هست مثل من اقرضنی کذا فله کذا- من غسّل میّتی فله کذا]فتامل ؟؟-من وهبنی کذا فله کذا-من اجرنی کذا فله کذا-من ابرأنی دینه فله کذا-من اقالنی فله کذا-من صالحنی فله کذا فتامل؟؟ - من انکحنی نفسها بمهر کذا فله کذا-و آیا احتمال دارد که خلع و مبارات هم همین باشد که طرف جعل شخص معیّن است-هر کس حسابهای مرا جمع زد – هر کس حسابهای مرا جمع زد ذهناً – جواهر 27 ص 235 ، بلغة الفقیه 2ص179
ان اخّرت المطالبة فلک کذا وسیله مدرجه مساله 1610

«مطلب متفرقه ذیل صفحه»
*ذکر بوسیدن دست علماء و سادات: 1-بلد الامین ص310[خاتمه] 2-دروس 2 ص18کتاب المزار [خاتمه فضل زیارة الاخوان] 3-مصباح کفعمی ص507[زیارة جامعه—خاتمه]
*در وسائل روایات حلق لحیه در کتاب الطهارة ابواب آداب الحمام باب 67 آمده و چند باب قبل از آنهم راجع به لحیه است در مجمع البحرین ذیل حفا  دو قول کراهت و تحریم در حلق لحیه آمده است.

آفلاین تولمی

  • با ارسال پیشین
  • *
  • ارسال: 24
تفصیل در مساله تداخل اسباب-نکاتی پیرامون عین
*ممکن است در مساله تداخل و عدم تداخل اسباب تفصیل داد مثلا در اسبابی که وسائط است خودش سبب حالت حدث است اکبر یا اصغر و غسل رافع یک حالت یعنی آورنده یک حالت طهارت است که در حقیقت از باب تعدد اسباب خارج می¬¬شود یعنی باید دقت کرد که واقعا مسبب چه هست و قابل تکرر به تناسب حکم و موضوع هست یا خیر
*ممکن است گفته شود که دائما اجزاء یک عین بشرط الاجتماع قضاء حوائج انسان می¬کند مثل خانه و گوسفند و ماشین و فرش و سنگ نمک  و قطعه آهن و مس و...از باب تشبیه  به همین است که هر گاه اجزاء بالدقه¬ی شیئ نباشد بلکه افراد آن باشد لکن تنها به شرط الجتماع قضاء حوائج کنند مثل افراد گندم
* 1.اگر اجزاء عین در حقیقت افراد او نباشند بلکه حقیقة اعضاء و ابعاض او هستند مثل اجزاء خانه که این ابعاض بشرط الاجتماع قضاء حوائج انسان می¬کنند اصل در آن معدودیت است (یا مشاهده) 2. و اگر اجزاء عین در حقیقت افراد او هستند مثل گندم و برنج و سنگ نمک و قطعه آهن لکن چون بشرط الاجتماع قضاء حوائج می¬کنند اصل در آنها وزن است یا کیل که هر دو عدّ وسیع تر و عدّ کلان است خواه نظر به مادّه آنها باشد یا به صورت، مثل گندم برای ارد که نیمدانه هم خوب است و گندم برای بذر که خوب نیست برای نیم دانه، علی ایّ حال به وزن و کیف است 3. و اگر افراد عین به تنهایی قضاء حوائج می توانند بکنند و بشرط الاجتماع نیستند مثل تخم مرغ اصل در آن عدّ است ولی در این مورد 4.اگر نظر عرف به ماده آن باشد مثل اجناس پلاستیک ساخته شده برای ذوب کردن، چون صورت قضاء حاجت او نمی کند و ماده هم اجزاء صغار آن بشرط الاجتماع کارساز است پس به قسم دوم بر می¬گردد.
*عین در حقیقت یک وصف و خصوصیت نیست بلکه یک رابط است که به لحاظ مقابل پیاده سازی می شود .استعمالات عین که تعرف بمقابلاتها: 1. عین در قبال ذمّه (خمس یا زکات تعلق به عین می¬گیرد و نه ذمّه) در مواضع زیاد می¬گویند باید عین باشد نه دین 2. عین در قبال منفعت و حق باشد (مبیع باید عین باشد نه منفعت، و در عین حال می¬تواند کلی در ذمّه باشد)د3. عین در قبال اثر باشد (عین نجاست نه اثر یا لکه آن) 4 . عین در قبال ارزش و مالیت 5. عین در قبال بدل 6. عین (عالم خارج) در قبال ذهن یا علم 7. عین کلام در قبال فحوی و مفهوم و نقل به معنا 8.عین در قبال اعتباری 9...

آفلاین تولمی

  • با ارسال پیشین
  • *
  • ارسال: 24
«متفرقه»
*بحار 2 ص235 ح16-72ص178-2ص197
*از موارد واضح این که خیلی از خطابات آیات شریفه برای دیگران است کریمه  إمّا یبلغن عندک الکبر احدهما 23 اسراء
*بحث بطلان ابراء بشرط یا ... جلد 23 ص64-جلد25 ص66و67-جلد42ص281
*موارد بحث از شرعیت عبادت صبیّ :1.صحت غسل جنابت از ممیّز شاید جالبترین است 2.صحّت حجّ و عمره گر چه در غیر ممیّز هم هست 3.تقلید و بقاء بر میّت 4. صفوف جماعت 5..
*آیه شریفه إن کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل تبیین مصداقی اکل مال به باطل است
*حتی یعطو الجزیة چون من الذین اوتوا الکتاب دارد –توبه34-(اشعار به اهل کتاب بودن مجوس که اخذ جزیه از آنها مسلّم است دارد اشاره به هر دوی ذمه و عهد –توبه 29- در دو آیه شریفه آمده لا یرقبون فیکم الّا و ذمّه پس لغت قرآنی است
*مواضع بحث از طلاق حاکم :1. اول کتاب طلاق در شرایط مطلق بلوغ و عقل 2. ؟در عدّه در عده مفقود؟ 3. در ظهار 4. در ایلاء 5...
*از موارد اجبار بر طلاق حدایق ج 23ص 123و124 –ج24ص78 کان حقّا علی الامام ان یفرق بینهما جواهر 30ص106 و31ص302
*از موارد جالب در عندالله تشریعی کریمه فاذ لم یأتوا (باربعة شهداء)-بالشهداء- فاولئک عند الله هم الکاذبون اگر احتمال خصوصیت مورد نباشد
*وجوهی که در الجنة تحت اقدام الامهات فرموده¬اند: 1.أی الولد یدخل الجنه بإکرام امّه 2. أی الوالدة تدخل الجنة بما تحملّت من المکاره 3.أی الولد یدخل الجنة بما تهیّأت و ربّته أمّه ایاه و بما واظبت علی الحلال و الحرام فی المأکول و غیره فی زمان الحمل و الرضاع و التربیة 4...
*وسائل 12 ص222 ما یکتب بباب 95 خذ مال الناصب حیث ما وجدت و ادفع الینا الخمس –کل شیئ یملک الناصب حلال لک الاّ امرأته فان نکاح اهل الشرک جایز .... لا تسبّوا اهل الرک فإن لکل قوم نکاحا ...
*رّد محقق در شرایع نقل اجمع شیخ مفید و سیّد قدحها را در کتاب ارث(خنثی) جواهر 39ص184
*ظاهرا آخرین کتابی که در مستمسک نوشته¬اند مساقات بوده و در آخر آن شجره نامه خود را مرحوم آقای حکیم آورده¬اند فراجع
*شیخ محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین داماد شیخ جعفر کاشف الغطاء و شیخ محمد باقر اصفهانی تلمّذ نزد دایی خود این شیخ جعفر کرده¬اند اعیان الشیعه ج9 ص 186
*روایت صحیح با اعراض اصحاب تاویل یا طرح می¬شود و گرنه فقه جدید برای ما حاصل می¬شود مستمسک 5ص91

کلیدواژه ها: امضا